Kompensation

Kompensation

Kompensering av utsläpp är ingen lösning på klimatproblemet och det bör inte vara ett företags främsta medel för att sträva efter mindre utsläpp. Kompensering är dock ett verktyg i kampen mot klimatförändringen, som inte bör lämnas bort. Ett mer effektivt sätt att bekämpa klimatförändringen än att kompensera utsläpp, är att minska utsläppen i hela värdekedjan. Genom att kompensera de återstående utsläppen kan vi bli CO2-neutrala.

För att uppnå nollutsläpp behövde vi en vetenskapsbaserad, transparent och ansvarsfull operatör att genomföra våra kompensationsprojekt.

Kompensationsprojekten genomförs av NGS Finland Oy. NGS verksamhet bygger på expertis från finska universitet och andra experter på området samt samarbete med markägare. Via projekten kompenseras mängden utsläpp som motsvarar vårt koldioxidavtryck för att förlänga cykeltiden för kolbindning i finska skogar och för att beskoga nya skogsområden.

Alvar skogen

Alvars kompensation av utsläpp genomförs genom två olika NGS Finland-projekt.

Alvars kompensation år 2022: 276 000 kg CO2e

85 % andel: Projektet förlängning av skogens cykeltid

Med hjälp av projektet förlängs skogens omloppstid genom att erbjuda stöd till skogsägare, som gör det mer lönsamt att låta skogen fortsätta växa istället för att hugga den. Via projektet kan kalhygge undvikas i skogar, där det enligt skogsvårdsplanen skulle vara aktuellt, tack vare stödet från NGS Finland Oy. Den kolbindande effekten är då omedelbar. När skogen får växa längre ökar andelen stockar i beståndet. I timmervirke förblir kol bundet under lång tid, till exempel som byggmaterial.

 

15% andel: Projektet skogsplantering

I projektet binds koldioxid från luften genom att plantera träd i ett område där en skog inte skulle växa utan stöd från NGS Finland. Projektet tar hänsyn till den koldioxid som binds till trädet under de första 55 åren. Skogsägaren åtar sig att ta hand om skogsvården i området, varvid skogens förmåga att binda koldioxid från atmosfären når sin fulla potential. Projektet utnyttjar till exempel inte markområden som är föremål för förnyelseplikt eller områden som effektivt skulle beskogas naturligt.

Skogarnas tillväxt följs upp årligen, platsbesök görs på områdena och missbruk förebyggs med en säker avtalsstruktur.

Mer om Alvars hållbarhetsarbete

Frågor och svar om kompensation